Home Biznes i finanse MOSTOSTAL WARSZAWA SA (2/2023) Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – otrzymanie wezwania do zapłaty od TAURON Wytwarzanie S.A

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (2/2023) Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – otrzymanie wezwania do zapłaty od TAURON Wytwarzanie S.A

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej, że dzisiaj powziął informację, iż w dniu 11 stycznia 2023 roku Spółka otrzymała od TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („Tauron”), adresowane do Spółki oraz RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Rafako”) oraz E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („E003B7”), wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowań („Wezwanie”) na kwotę łączną 1.312.440.218,91 zł (miliard trzysta dwanaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście złotych i 91/100), w terminie 30 dni od daty doręczenia Wezwania. Zarząd Spółki wskazuje, iż informację o otrzymaniu wezwania powziął w dniu 12 stycznia 2023 roku.

W Wezwaniu wskazano, iż obejmuje ono, według twierdzeń Tauron:

1. Kary umowne z Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt” zaś blok będący przedmiotem Kontraktu „Blok”) w kwocie łącznej 1.136.920.336,41 zł (miliard sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych i 41/100), co miałoby obejmować według twierdzeń Tauron:

i. kary umowne w kwocie łącznej 682.152.201,85 zł (sześćset osiemdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden złotych i 85/100), na podstawie postanowień Kontraktu dotyczących: a) zwłoki w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usunięcia wad w okresie gwarancji, b) zwłoki w podpisaniu Protokołu Zakończenia Okresu Przejściowego z uwagi na niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A (jak zdefiniowano w Kontrakcie) oraz c) zwłoki w podpisaniu protokołu zakończenia etapu realizacji Kontraktu określonego jako „Wykonanie prób odbiorowych PSE grupa II część 3”;

banner

ii. kary umowne w kwocie 469.411.684,43 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 43/100), na podstawie postanowień Kontraktu dotyczących przestoju awaryjnego Bloku ponad wielkość wynikającą z gwarantowanej Dyspozycyjności Bloku (jak zdefiniowano w Kontrakcie);

2. odszkodowania w kwocie łącznej 175.519.882,50 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 50/100), co miałoby obejmować według twierdzeń Tauron: a) odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej wskutek istnienia wad fizycznych (7.845.420,00 zł), b) odszkodowanie z tytułu nieusunięcia wad nielimitujących opisanych w Protokole Przejęcia Bloku do Eksploatacji (7.116.000,00 zł), c) odszkodowanie z tytułu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wad leja kotła i młynów (558.462,50 zł), d) odszkodowanie z tytułu błędów projektowych i realizacyjnych przedmiotu Kontraktu (160.000.000,00 zł).

Spółka w związku z otrzymaniem Wezwania informuje co następuje:

1. Spółka jest pasywnym członkiem Konsorcjum, które realizowało Kontrakt, zaś liderem tego Konsorcjum i faktycznym wykonawcą prac był i nadal pozostaje wyłącznie Rafako. Udział Spółki w Konsorcjum wynosi formalnie 0,01%. Spółka – zgodnie z umową konsorcjum zawartą w 2014 r. („Umowa Konsorcjum”)- nie wykonywała żadnych prac, nie realizowała żadnych usług ani dostaw. Dodatkowo Spółka wskazuje, iż status Spółki jako pasywnego członka Konsorcjum, jak i treść Umowy Konsorcjum, były znane Tauron jeszcze na etapie przed zawarciem Kontraktu.

2. Z uwagi na fakt, że Spółka była pasywnym członkiem Konsorcjum nie posiada ona wiedzy związanej ze wskazywanymi w Wezwaniu okolicznościami i przyczynami wystawienia noty na kwotę kar i odszkodowań. W konsekwencji Spółka informuje, iż wszelkie kwestie podniesione przez Tauron w Wezwaniu, jak również samo wezwanie powinny być kierowane wyłącznie do podmiotów faktycznie realizujących Kontrakt, tj. do Rafako i E003B7.

3. Spółka wskazuje, że Rafako zobowiązane jest zgodnie z Umową Konsorcjum, zawartą przed rozpoczęciem prac projektowych, zwolnić Spółkę ze wszelkich zobowiązań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Kontraktu przez Rafako.

W obecnych okolicznościach Spółka wskazuje, mając na uwadze treść niniejszego raportu, iż otrzymanie Wezwania nie zagraża pozycji prawnej czy finansowej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ