Home Biznes i finanse TAURON PE SA (2/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowań

TAURON PE SA (2/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowań

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r., TAURON Polska Energia S.A. (dalej: Emitent) informuje, że TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, dalej: Zamawiający) w dniu 11 stycznia 2023 r. podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A. i Mostostal Warszawa S.A. oraz podwykonawcy E003B7 sp. z o.o. (spółka zależna RAFAKO S.A.) (dalej łącznie jako: Wykonawca) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań (dalej: Wezwanie), wynikających z realizacji Kontraktu na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA, zawartego w dniu 17 kwietnia 2014 r. (dalej: Kontrakt). Należy wskazać, iż zgodnie z raportem bieżącym nr 33/2022 z 5 sierpnia 2022 r., Zamawiający i Wykonawca podjęli próby osiągnięcia porozumienia w toku postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Dotychczas strony nie wypracowały porozumienia w toku przedmiotowego postępowania.

Emitent wskazuje, iż do dnia 11 stycznia 2023 r. Wykonawca nie zakończył okresu przejściowego, i – w konsekwencji – nie doszło do podpisania protokołu zakończenia okresu przejściowego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 47/2021 z 2 grudnia 2021 r. Wobec powyższego, w świetle nieuzyskania lub niepotwierdzenia technicznych parametrów kontraktowych, wystąpienia obiektywnego opóźnienia po stronie Wykonawcy w realizacji Kontraktu, wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego w wyniku nieuzyskania parametru dyspozycyjności oraz zidentyfikowanych a nieusuniętych wad fizycznych przedmiotu Kontraktu, Zamawiający podjął decyzję – zgodnie z przysługującymi mu w świetle Kontraktu uprawnieniami – o wystosowaniu Wezwania.

Do Wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł, jako łączną kwotę kar i odszkodowań z tytułów, o których mowa poniżej (dalej: Nota). Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania Wezwania do zapłaty kwoty objętej Notą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wezwanie obejmuje roszczenia Zamawiającego do zapłaty, w szczególności z następujących tytułów: rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek istnienia wad fizycznych, naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek nieusunięcia wad nielimitujących opisanych w protokole przejęcia bloku do eksploatacji, zaspokojenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów, zaspokojenia roszczenia regresowego wobec konieczności zaspokojenia podwykonawcy Wykonawcy przez Zamawiającego, kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usunięcia wad w okresie gwarancji, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych, kary umownej za każdą godzinę przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z Kontraktu, szkody polegającej na istnieniu błędów projektowych i realizacyjnych przedmiotu Kontraktu, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia etapu Kontraktu obejmującego wykonanie wybranych prób odbiorowych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Złożenie Wezwania oraz Noty nie wyklucza prowadzenia dalszych mediacji z Wykonawcą w celu polubownego zakończenia sporu.

banner

W przypadku braku zapłaty kwot objętych Wezwaniem, Zamawiający zamierza podjąć dalsze kroki prawne mające na celu zaspokojenie roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ