Home Biznes i finanse NEWAG SA (15/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji

NEWAG SA (15/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 01.06.2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych, tj. mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zostali powołani:

1.Katarzyna Szwarc,

2.Piotr Chajderowski,

banner

3.Agnieszka Pyszczek,

4.Piotr Palenik,

5.Katarzyna Polak.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 01.06.2022 powierzyła swoim członkom pełnienie następujących funkcji:

1.Katarzyna Szwarc – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2.Piotr Chajderowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3.Agnieszka Pyszczek – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 01.06.2022 Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 128 oraz 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

1. Piotr Chajderowski – Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust 5 Ustawy,

2. Agnieszka Pyszczek – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteria wskazane w art. 129 ust 5 Ustawy,

3. Piotr Palenik – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Członkowie Rady Nadzorczej legitymują się, wedle wiedzy Spółki, następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Katarzyna Szwarc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae) oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Działalność zawodową rozpoczynała w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych. W latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od marca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od 2013 r. do 2020 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie pełnione funkcje: Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu SOHO Development S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Agnieszka Pyszczek

Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej Kierunku Finanse i Bankowość (1998). Na początku drogi zawodowej (1998-2001) pracowała w firmach audytorskich Misters Audytor sp. z o.o. oraz System Rewident sp. z o.o., gdzie zdobyła doświadczenie w obszarze księgowości oraz badania sprawozdań finansowych. Od 2001 roku jest związana ze spółkami należącymi do przedsiębiorcy i inwestora Zbigniewa Jakubasa, w tym spółkami z Grupy Kapitałowej Multico, gdzie pracowała jako główny księgowy oraz dyrektor finansowy, a obecnie pełni funkcje prokurenta w Multico sp. z o.o. Agnieszka Pyszczek jest również członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek Mennica Polska S.A., Newag S.A., Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycji Polskich TFI S.A. W latach 2016- 2018 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o., przy czym w 2018 r. była oddelegowana z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. W latach 2018-2019 była zatrudniona w tych spółkach na stanowisku dyrektora ds. finansowych i pełniła funkcję prokurenta. W latach 2015-2019 pełniła funkcję Członka Zarządu Jakubas Investment Sp. z o.o., w latach 2011-2017 była Członkiem Rady Nadzorczej New Century Arts S.A., 2011-2017 Członkiem Rady Nadzorczej Maxer S.A. w upadłości, w latach 2005-2007 Członkiem Zarządu Grupy Komunikacyjnej Pasażer Sp. z o.o., w latach 2005-2009 Członkiem Rady Nadzorczej Feroco S.A.,; w latach 2020-2021 funkcję Prokurenta, a w latach 2006-2009 Sekretarza Rady Nadzorczej Energopol-Warszawa S.A. oraz w latach 2008-2009 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wartico Invest Sp. z o.o.

Piotr Chajderowski

Piotr Chajderowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja – finanse przedsiębiorstw. Od kwietnia bieżącego roku pełni funkcję doradcy prezydenta Pracodawców RP ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw. W latach 2014 – 2017 współpracował z Grupą WorkService S.A. Wcześniej w latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego – Deutsche Binnenreederei AG w Berlinie (2011-2014). W tym okresie odpowiadał za realizację szeregu strategicznych projektów takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Przebieg wcześniejszej kariery zawodowej obejmuje m.in. spółkę Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings) gdzie sprawował funkcję Prokurenta a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009), przed rokiem 2005 Piotr Chajderowski pełnił funkcje zarządzające m.in. w Zakładach Metalurgicznych „Skawina” S.A. W latach 1995 – 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Piotr Chajderowski był członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupa Lotos S.A. oraz Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Action S.A., członkiem Rady Nadzorczej MLP Group S.A. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. Jest laureatem licznych nagród biznesowych m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy” oraz przyznanego przez Instytut Lecha Wałęsy Orła Polskiego Biznesu w kategorii transport i logistyka dla najlepszych firm reprezentujących kapitał polski na terenie Niemiec. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji.

Piotr Palenik

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym, początkowo jako analityk akcji w domach maklerskich HSBC i ING a następnie jako zarządzający funduszami w TFI Capital Partners i Opoka TFI. Obecnie zasiada w radach nadzorczych Newag SA, Ronson Development SE (spółki publiczne) oraz Ekoplast SA (spółka nienotowana) a w przeszłości był również członkiem rad nadzorczych Cambridge Chocolate Technologies SA i Noobz from Poland. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego, certyfikat CFA oraz zdany egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Katarzyna Polak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym i compliance w Union Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2013 – 2016 zatrudniona na stanowisku Inspektora Nadzoru w Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W czerwcu 2016 roku powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. Od grudnia 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. Od maja 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra S.A. W okresie od maja do listopada 2016 r. delegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra S.A.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ