Home Biznes i finanse STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2023) Powołanie Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2023) Powołanie Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) – w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 36/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku – informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Andrzeja Kaczmarka na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 marca 2023 roku.

Jednocześnie na podstawie § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że w tym samym dniu Pan Andrzej Kaczmarek został również powołany z dniem 1 marca 2023 roku na Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kaczmarek:

1) prowadzi działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Spółki, tj. w Tauron Inwestycje Sp. z o.o., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, która to działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,

banner

2) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

3) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji Pana Kaczmarka oraz wcześniej zajmowanych przez niego stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ