Home Biznes i finanse FASING SA (19/2022) Zmiana w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 3 czerwca 2022 roku.

FASING SA (19/2022) Zmiana w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 3 czerwca 2022 roku.

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dokonuje zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 czerwca 2022 roku, w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 13.05.2022r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ, bezpośrednio za aktualnym punktem 10, natomiast dotychczasowe punkty 11-18 zostały oznaczone numerami 18-25. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 par. 2 ksh ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

banner

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

11. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji płynnościowej w związku z naruszeniem kowenantu w umowach kredytowych z Bankiem Pekao S.A. (komunikat bieżący 9/2022) wynikającym m.in. z nieosiągnięcia przez Spółkę odpowiedniego poziomu EBITDA.

12. Dyskusja na temat obniżenia wynagrodzenia Organów Spółki w związku z koniecznością poprawy poziomu EBITDA i zmniejszenia ryzyka naruszenia kowenantów w przyszłości.

13. Omówienie zakończenia udzielania pożyczek przez Spółkę – celem zwiększenia pozycji gotówkowych i zmniejszenia poziomu zadłużenia finansowego netto w szczególności aby spełniać kowenanty.

14. Przedstawienie przez Zarząd podmiotów trzecich, które wynajmują od Spółki jej majątek, w szczególności ale nie wyłącznie nieruchomości i ruchomości wraz z wykazem wynajmowanych lokali, powierzchni, urządzeń, maszyn i stosowanymi stawkami czynszowymi.

15. Wyjaśnienie przez Zarząd zasadności zwolnienia z długu KONKO S.A. z Mysłowic (powiązanej osobowo ze Spółką) z zapłaty 15 mln zł i zgody na przejęcie długu przez Carbonex Sp. z o.o. z Katowic, a w efekcie przekształcenie wierzytelności gotówkowej w nabycie używanych maszyn i urządzeń (komunikaty bieżące nr 4/2022 i 5/2022) w tym:

– sporządzenia wykazu zakupionego „mienia”

– wskazanie kto był właścicielem tych ruchomości przed Carbonex Sp. z o.o.

– podanie informacji o rzeczoznawcy, który sporządził wycenę na potrzeby transakcji, o której mowa w komunikacie i udostępnienie tej wyceny akcjonariuszom w toku WZA 03.06.2022.

16. Wskazanie, że Zarząd dokonał zgodnie z MSR 36 ust. 12 (tj. sytuacji w której kapitalizacja Spółki jest niższa niż jej wartość księgowa) testów na utratę wartości maszyn i urządzeń, w szczególności z zaprezentowaniem materiałów i dokumentów. Tym bardziej, że współautorka wyceny Spółki sporządzonej na użytek uzasadnienia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w 2021 (którą Zarząd zaaprobował), stwierdziła w piśmie z dnia 03.09.2021 w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy: ” Spółka jako przedsiębiorstwo produkcyjne posiada (…) majątek trwały, (…) w znacznym stopniu zużyty i zdekapitalizowany.”

17. Omówienie zakupów stali, która jest kluczowym składnikiem kosztotwórczym w działalności Spółki, od podmiotów powiązanych wraz ze stosowaną polityką cen i cenami transeforowymi.

18. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

19. Podział zysku netto za 2021 rok.

20. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2021 roku.

21. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.

22. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.

23. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

24. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

25. Zamknięcie obrad.

W załączniku przedstawiamy ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ