Home Biznes i finanse STALEXPORT AUTOSTRADY SA (37/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (37/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 19 grudnia 2022 roku w Katowicach, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 170.215.117 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 68,84% kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu byli:

Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, co stanowi 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 88,90 % w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu,

banner

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie jako podmiot reprezentujący zarządzane fundusze inwestycyjne oraz PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające łącznie 18.284.153 akcje/głosy, co stanowi 7,39% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 10,74% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto – bez sprzeciwu – następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 170.215.117, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 170.215.117, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późń. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 151.417.417, głosów „przeciw” 513.547, głosów „wstrzymujących się” 18.284.153.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ