Home Biznes i finanse TAURON PE SA (7/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – zawarcie porozumienia

TAURON PE SA (7/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – zawarcie porozumienia

by Wiadomości Sosnowiec
0 comment

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r. dotyczącego kontraktu na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta) – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA, zawartego w dniu 17 kwietnia 2014 r. („Kontrakt”) informuje, że w dniu 7 lutego 2023 r. pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”) a konsorcjum wykonawców w składzie: RAFAKO S.A., MOSTOSTAL Warszawa S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (łącznie: „Wykonawca”, Zamawiający i Wykonawca łącznie jako „Strony”) zostało zawarte porozumienie („Porozumienie”).

Porozumienie ustala warunki współpracy na okres do dnia 8 marca 2023 r. i zostało zawarte w celu zapewnienia konstruktywnego przebiegu mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, ukierunkowanych na wypracowanie rozwiązania powstałych kwestii spornych wynikających z realizacji Kontraktu. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, Strony zadeklarowały zamiar prowadzenia dalszych mediacji w dobrej wierze, z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniami do zapłaty i notami po każdej ze Stron, tj.:

a) skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową z tytułu kar umownych i odszkodowań w kwocie 1 312 440 218,91 zł, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 2/2023 z 11 stycznia 2023 r. Na mocy Porozumienia dotychczasowy termin wymagalności dla kwoty 549 820 561,76 zł (łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu) ulega zmianie i kwota ta stanie się wymagalna z dniem 28 lutego 2023 r. W zakresie pozostałej kwoty, tj. 762 619 657,15 zł termin wymagalności ulega wydłużeniu do dnia 8 marca 2023 r., przy czym wydłużenie terminu wymagalności dokonywane jest bez zrzeczenia się roszczeń;

b) skierowanych przez RAFAKO S.A. do Emitenta wezwania do zapłaty na kwotę 251 105 000,00 zł oraz do Zamawiającego wezwania do zapłaty na kwotę 606 473 991,00 zł, o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2023 z 13 stycznia 2023 r. Na mocy Porozumienia terminy wymagalności wyżej wskazanych kwot zostaną wydłużone do dnia 8 marca 2023 r. Wydłużenie terminów wymagalności dokonywane jest bez zrzeczenia się roszczeń.

banner

Zgodnie z zawartym Porozumieniem, Strony dostrzegają i potwierdzają możliwość zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń. Strony zmierzają do zawarcia ugody, na mocy której ustalą sposób zakończenia Kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu („Ugoda”). Strony zobowiązały się prowadzić w dobrej wierze negocjacje i mediacje celem uzgodnienia ostatecznych warunków Ugody do dnia 28 lutego 2023 r. oraz zakończyć mediacje i podpisać Ugodę do dnia 8 marca 2023 r.

Strony uzgadniają, że zakończenie Kontraktu nastąpi w terminie do 5 dni od dnia weryfikacji i wspólnej oceny gwarantowanych parametrów technicznych A i B na zasadach ustalonych w Ugodzie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Kontraktu zostanie ograniczona do kwoty ustalonej w Ugodzie.

Strony w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. zobowiązały się nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

SOSNOWIEC WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Sosnowiec Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ